logo small for menu

  • Simple Item 1
  • 1
facebookbuttonTwitterbuttonyoutubebuttoninstagrambuttonrss button
Δευτέρα, 30η Μαρτίου 2020, 11:37 μμ
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 21:35

Πρόγραμμα LIFE: η ΕΕ επενδύει περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Επενδύσεις σε νέα έργα για την προώθηση μιας πράσινης και κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα επένδυση ύψους 101,2 εκατ. ευρώ για τα πιο πρόσφατα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε εννέα κράτη μέλη, τα οποία θα βοηθήσουν την Ευρώπη να μεταβεί σε μια βιώσιμη οικονομία και στην κλιματική ουδετερότητα. Τα έργα αυτά βρίσκονται στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Σλοβακία και την Τσεχία.

Τα ολοκληρωμένα έργα   βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών βοηθώντας τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ σε έξι τομείς: φύση, ύδατα, αέρας, απόβλητα, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Υποστηρίζουν την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής νομοθεσίας με συντονισμένο τρόπο και σε μεγάλη εδαφική κλίμακα, προσελκύοντας χρηματοδότηση από άλλες πηγές της ΕΕ, από εθνικούς και περιφερειακούς φορείς, και από ιδιώτες επενδυτές.

Η επένδυση του προγράμματος LIFE πρόκειται να κινητοποιήσει περισσότερα από 6,5 δισ. ευρώ συμπληρωματικών πόρων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, όπως τα γεωργικά, τα περιφερειακά και τα διαρθρωτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα μεγάλης κλίμακας θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αλλά και τη φιλοδοξία της ΕΕ να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο έως το 2050. Τα έργα θα συμβάλουν στην αποκατάσταση και την προστασία οικοσυστημάτων και ειδών από τα οποία εξαρτιόμαστε όλοι, στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, στην ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και στην αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη.

Αντίκτυπος στην πράξη

Προστασία της φύσης: Ολοκληρωμένα έργα στην Εσθονία, την Ιρλανδία και την Κύπρο θα συμβάλουν στην προστασία της φύσης της Ευρώπης και στη βελτίωση της διαχείρισης του δικτύου προστατευόμενων περιοχών της ΕΕ Natura 2000. Θα επωφεληθούν πολλοί σημαντικοί οικότοποι και πολλά σημαντικά είδη: από τα δάση, τις γεωργικές εκτάσεις, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις, τις παράκτιες περιοχές και τους τυρφώνες, έως τους επικονιαστές. Οι οικότοποι αυτοί χρησιμεύουν επίσης ως πολύτιμες καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα.

Διαχείριση αποβλήτων: Ένα έργο στην Ελλάδα θα προαγάγει την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, μειώνοντας την ποσότητα αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Θα αναπτυχθούν νέοι δείκτες και πρότυπα για τα απόβλητα που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση της κυκλικής οικονομίας.

Ποιότητα του αέρα: Η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE θα βοηθήσει τη Σλοβακία να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας την έκθεση του πληθυσμού σε επιβλαβείς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Η γειτονική Τσεχία, που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα ποιότητας του αέρα, θα επωφεληθεί επίσης.

Ύδατα: Τα ολοκληρωμένα έργα σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού θα προστατεύσουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα των υδάτων σε ποταμούς και λίμνες της Ιρλανδίας και της Λετονίας, ώστε αυτές οι χώρες να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της οδηγίας πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα.

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Τα έργα θα ενσωματώσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον πολεοδομικό σχεδιασμό και σε άλλους τομείς πολιτικής στην Ισπανία, ενώ θα αναπτύξουν και την προσαρμοστική ικανότητα στη Γαλλία με τη χρήση λύσεων που βασίζονται στη φύση.

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Επίσης, στη Γαλλία, ένα ολοκληρωμένο έργο θα συμβάλει στο να καλυφθούν σημαντικά κενά γνώσης στον τομέα αυτό και στο να ενσωματωθούν στο γενικό πλαίσιο τα πράσινα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

Περιγραφές και των 10 έργων παρατίθενται στο Q&A.

Ο Εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στην αύξηση της ευημερίας και της ευμάρειας των πολιτών μας, προστατεύοντας παράλληλα τη φύση και το κλίμα. Τα έργα LIFE έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εδώ και πολλά χρόνια και έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην πράξη. Με την τωρινή επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ θα βοηθήσουμε να διατηρηθούν πολύτιμοι φυσικοί οικότοποι, να κρατηθεί ο αέρας καθαρός και να μειωθεί η ρύπανση σε πολλές λίμνες και ποτάμια στην Ευρώπη».

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους, δήλωσε τα ακόλουθα: «Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές των κρατών μελών να επιφέρουν πραγματικές αλλαγές στο περιβάλλον και τις ζωές των ανθρώπων. Τα έργα θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προστατεύσουν το φυσικό περιβάλλον, να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, και να στραφούν προς μια πιο πράσινη οικονομία. Έτσι θα βελτιωθεί η ανθεκτικότητά μας απέναντι στην κλιματική αλλαγή».

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE  είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 5 400 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Κάθε στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 1.100 έργα. Ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Τα ολοκληρωμένα έργα LIFE καθιερώθηκαν το 2014 ώστε να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τη βασική νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, τη φύση και το κλίμα. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί κατά περίπου 60 % η χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE.

Διαβάστηκε 477 φορές
Συντακτική Ομάδα του AgrinioBestOf.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Προσθήκη σχολίου

Οι διαχειριστές της παρούσας Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν ή οχι τα σχόλια σας. Θα δημοσιεύονται μόνο τα σχόλια που τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς. Κατά προτίμηση προτιμήστε να γράφετε Ελληνικά.

Τελευταία Άρθρα στην ίδια Ενότητα

Τελευταία Άρθρα απο όλες τις Ενότητες

eklogesdytika banner final

FRIGO TOOLS BANNER SIDE

FRIGO TOOLS BANNER SIDE

COFFEE SIR

25 SECONDS CAFE

magnitaki

ATHOS CAFE NEW

grivaswines

καρβουνα καυσοξυλα pellet βασιλακας

mpampatsikos

dimitra greka

manikas

6p banner

kostopoulou

wineoutlet banner 300x180

vivlio life

fit ems gym

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα που ενδιαφέρουν

  • 1