logo small for menu

  • 1
facebookbuttonTwitterbuttonyoutubebuttoninstagrambuttonrss button
Τρίτη, 20η Αυγούστου 2019, 1:12 μμ
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 10:04

Δήμος Αγρινίου: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής δύο υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων για πρακτική άσκηση

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής δύο υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων για πρακτική άσκηση. Ακολουθεί η πρόσκληση.

Πρόσκληση Για Πρακτική Άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ αριθμ.87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου (ΦΕΚ 2183/Β/2011) καθώς και τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του ν. 4194/2013 (Α 208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει.
Την υπ’αρ. 233/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου «’Εγκριση πρόσληψης ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου , για την πραγματοποίηση μέρους της πρακτικής τους άσκησης διάρκειας έξι μηνών με δυνατότητα παράτασης».
Την υπ. αρ. Πρωτ. 42365/3-9-2018 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης δύο ασκουμένων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου.
Την υπ’ αριθμ. 81351/22-10-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5153/16-11-2018 τεύχος Β’, σχετικά με την άσκηση δύο υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου, την αμοιβή αυτού και τις σχετικές διαδικασίες.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες-ους υποψήφιες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου, να υποβάλουν την αίτησή τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγρινίου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, δηλαδή μέχρι και 29-3-2019

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Τμήμα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου ορίζονται σε δύο (2) σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ.
Το χρονικό διάστημα άσκησης του υποψήφιου δικηγόρου στο Δήμο Αγρινίου ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, κατόπιν αίτησης του υποψηφίου και αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.
3. Η άσκηση πρακτικής των υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Αγρινίου θα ξεκινήσει στις 1-5-2019 και θα λήξει στις 31-10-2019.
Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως , ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου των ασκουμένων δικηγόρων και γενικά της άσκησης είναι οι εκάστοτε υπηρετούντες στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου δικηγόροι.

Η μηνιαία αμοιβή του ασκούμενου δικηγόρου ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις – πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος- και θα καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στον Δήμο Αγρινίου και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο της Εφετειακής Περιφέρειας του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Στο τέλος της διαδικασίας χορηγείται στους ασκούμενους δικηγόρους βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από το Δήμαρχο Αγρινίου ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στον Δήμο Αγρινίου υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο/η εγγράφως, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αγρινίου, εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00.

Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ταχυδρομικώς, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο. Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, Αγρίνιο, 1ος όροφος Γραφείο 2 , τηλέφωνο: 2641360220.

Στην αίτηση που συμπληρώνουν δηλώνουν:

(α) τα στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,

(β) Αριθμό μητρώου ασκουμένου

(γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

(δ) Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ.

Επίσης στην αίτηση επισυνάπτουν:

α) Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμπλήρωσης της προβλεπόμενης 18μηνης άσκησης πριν το πέρας της 6μηνιαίας άσκησής τους στον Δήμο Αγρινίου.

(β) Βεβαίωση δικηγορικού συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησης και

γ) Φωτοτυπία της ταυτότητας ασκουμένου.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις , υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή θα γίνεται με δημόσια κλήρωση , η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Αγρινίου.

Οι επιλεγέντες , τα ονόματα των οποίων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου, θα πρέπει να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών τους και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ

 

Διαβάστηκε 346 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 10:40
Συντακτική Ομάδα του AgrinioBestOf.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Προσθήκη σχολίου

Οι διαχειριστές της παρούσας Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν ή οχι τα σχόλια σας. Θα δημοσιεύονται μόνο τα σχόλια που τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς. Κατά προτίμηση προτιμήστε να γράφετε Ελληνικά.

Αφήστε σχόλιο...

Τελευταία Άρθρα στην ίδια Ενότητα

Τελευταία Άρθρα απο όλες τις Ενότητες

eklogesdytika banner final

 amvrakia hotel banner

magnitaki

grivaswines

mpampatsikos

fit ems gym

dimitra greka

manikas

prosfigas

6p banner

kostopoulou

ekloges dytika banner

GOLDEN MOMENTS

wineoutlet banner 300x180

vivlio life

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα που ενδιαφέρουν

Απόψεις, Θέσεις, Προτάσεις
  • 1