logo small for menu

 • Simple Item 1
 • 1
facebookbuttonTwitterbuttonyoutubebuttoninstagrambuttonrss button
Πέμπτη, 2η Απριλίου 2020, 4:14 πμ
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 11:48

Λήψη μέτρων για επίλυση προβλημάτων ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Δήμου Θέρμου

Αν βρίσκετε το άρθρο ενδιαφέρον κοινοποιήστε το

Ο Δήμος Θέρμου με την υπ' αριθμ' 2/2020 σχετική Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνεται αναλυτική αναφορά σε προβλήματα αναφορικά με την ηλεκτροδότηση στην περιοχή ευθύνης του, απευθύνεται τόσο στους αρμόδιους φορείς, ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της περιοχής, καλώντας κάθε αρμόδιο να επιληφθεί του ζητήματος, ώστε να προωθηθεί η επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η περιοχή του Δήμου Θέρμου.


 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 1/2020  της  31ης  Ιανουαρίου 2020 τακτικής συνεδρίασης του

Δ η μ ο τ ι κ ο ύ   Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ   Θ έ ρ μ ο υ

Αριθμός Απόφασης: 2 / 2020

Θ Ε Μ Α: Λήψη μέτρων για επίλυση προβλημάτων ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Δήμου Θέρμου

Στο Θέρμο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1/27-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του, στο Δήμαρχο καθώς και σ' όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 και  5, το άρθρο 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), το άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 4257/2014 και του άρθρου 3 παρ. 3β του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, η λήψη της απόφασης αυτής γίνεται κατόπιν τήρησης των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του ν. 3852/10.

Ο υπάλληλος του Δήμου Θέρμου κ. Κων/νος Κουκούτσης, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, ανακοίνωσε ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Σπυρίδων Κωνσταντάρας και προχώρησε σε ανάγνωση των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων όπως και των Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου που παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 (είκοσι ενός) μελών βρέθηκαν 18 (δέκα οκτώ) παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κωστακόπουλος Νικόλαος (Πρόεδρος)    

2. Αθανασίου (Κουκούλιας) Κων/νος

3. Bαλλής Αθανάσιος

4. Γλαβάς Γεώργιος                                                     

5. Δάλλας Δημήτριος (Τάκης)   

6. Καλογερής Παναγιώτης

7. Κασόλας Θεόδωρος

8. Κατσαρός Αριστείδης (Άρης)                    

9. Κότσαλος Κων/νος   

10. Κουβαράς Κων/νος           

11. Κωτσαρέλη Μαριάνθη

12. Μπουγάς Χαρίλαος 

13. Μυζήθρας Γεώργιος

14. Παπαθανασόπουλος (Κορομπίλης) Ιωάννης  

15. Παπαθανασόπουλος Κων/νος

16. Παπαπάνος Αθανάσιος

17. Παπασημάκης Παναγιώτης 

18. Πριόνας  Αντώνιος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αναγνωστάκης Κων/νος  -2-                2. Καλημέρη  Ιωάννα    -1-

3. Μαραγιάννης Κων/νος     -1-

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν Πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου και συγκεκριμένα:  Αγγελόπουλος Φώτιος, Ελευθεριάνος Γεώργιος, Ζαρκάδας Χρήστος, Καραγιάννης Νικόλαος, Μπαλαμάτσης Δημοσθένης, Μπαλαφούτης Κων/νος,  Παπασημάκης Δημήτριος,  Πετρόπουλος Γεώργιος, Πυλαρινός Φώτιος, Ραμαντάνης Ιωάννης, Συρακούλας Ιωάννης, Σύρρος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Λήψη μέτρων για επίλυση προβλημάτων ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Δήμου Θέρμου», είπε τα εξής:

"Στα προβλήματα βασικής υποδομής που αντιμετωπίζει ο ορεινός Δήμος Θέρμου συμπεριλαμβάνεται κι αυτό της ηλεκτροδότησης.

Ένα πρόβλημα που συνοψίζεται στις συχνές διακοπές, στην πτώση τάσης και πολλές φορές στην καθυστέρηση αποκατάστασης των βλαβών και αναφέρεται στο σύνολο της εδαφικής έκτασης του Δήμου. Κι επιπλέον, το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται πιο έντονο σε μία από τις κύριες γραμμές Μέσης Τάσης, αυτή που ρευματοδοτεί τους οικισμούς της Κοιλάδας του Γιδομανδρίτη, δηλαδή τους οικισμούς των Κοινοτήτων Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης.

Χαρακτηριστική για τις επιπτώσεις του προβλήματος είναι η περιγραφή που περιλαμβάνεται σε σχετική επιστολή του συμπολίτη μας από την Κοινότητα Πετροχωρίου του Δήμου μας κ. Γεωργίου Σαγώνα, η οποία περιήλθε από τις 3-10-2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο, και γι' αυτό παρατίθεται αυτούσια στη συνέχεια και έχει ως εξής:

"Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμου

Κύριε Πρόεδρε,

Θέτω υπ΄ όψιν σας πρόβλημα που κατά τη γνώμη μου αφορά ολόκληρο τον Δήμο μας, είναι εξαιρετικά σοβαρό και ταλαιπωρεί όλους μας, ειδικά τις ευπαθείς ομάδες των Δημοτών μας.

Είναι πανθομολούμενο, πως η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχει στην περιοχή μας η ΔΕΗ, χαρακτηρίζεται από:

 • Σημαντικότατες διακυμάνσεις ή αποκλίσεις εκ της κανονικής τάσης των 220 Volt, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24-ώρου.
 • Μεγάλης διάρκειας, απρόσμενες και συχνότατες διακοπές, ιδίως κατά την χειμερινή περίοδο.

Σύνηθες είναι το φαινόμενο, με το πρώτο μπουμπουνητό να έχουμε και την άμεση διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, κι όχι σπάνια τον αποσυντονισμό ή και την καταστροφή ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι συνεχείς διακυμάνσεις της τάσης και οι συχνότατες διακοπές, έχουν σοβαρές επιπτώσεις:

 • Στη λειτουργία όλων των ηλεκτρικών συσκευών, (Ψυγεία, Κουζίνες, Πλυντήρια κ.α.)
 • Ιδιαίτερα στη λειτουργία των ηλεκτρονικών συσκευών, συσκευές ευαίσθητες στις διακυμάνσεις, που χρόνο με το χρόνο γίνονται όλο και περισσότερες, όλο και πιο αναγκαίες. (Η/Υ, Τηλέφωνα, Routers, Wi-Fi, Ιατρικός υποστηρικτικός εξοπλισμός, Καυστήρες καλοριφέρ, Συστήματα συναγερμού, κ.α).
 • Σημειωτέον ότι η διακοπή ρεύματος, επιφέρει και διακοπή των επικοινωνιών λόγω της ευρυζωνικής πλέον λειτουργίας των τηλεφώνων.

Οι επιπτώσεις στα νοικοκυριά, στους Δημότες, αλλά και στους επαγγελματίες  της περιοχής, στα σχολεία και στις υπηρεσίες, εξ  αυτής της δυσλειτουργίας, κρίνονται πολύ σοβαρές.

Αναλογιστείτε πως εξ αιτίας αυτών των δυσλειτουργιών υπάρχουν περιπτώσεις όπου:

 • Ασθενείς δεν έχουν την περίθαλψη που πρέπει να έχουν.
 • Άτομα ευπαθών ομάδων ακινητοποιούνται.
 • Πολίτες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε Τράπεζες ή Υπηρεσίες.
 • Δημόσιες κι άλλες Υπηρεσίες δεν λειτουργούν.
 • Επαγγελματίες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.
 • Μαθητές, ηλικιωμένοι, ασθενείς κ.α. δεν έχουν θέρμανση.
 • Δημότες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ειδικά σε ώρα ανάγκης, κ.α. περιπτώσεις.

Μεμονωμένες παρεμβάσεις Δημοτών για επίλυση του προβλήματος, έχουν γίνει στο παρελθόν κι είναι μάλιστα αρκετές, αλλά η διαιώνιση του προβλήματος συνεχίζεται.

Η τόσο μεγάλης εκτάσεως προβληματική για την περιοχή μας λειτουργία του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει να κοινοποιηθεί στην ΔΕΗ, η οποία θα πρέπει να εξετάσει και μάλιστα άμεσα το θέμα και να προβεί στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες απάλειψης του προβλήματος. Η ενίσχυση της παροχής προς την περιοχή ηλεκτρικής ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός των μονάδων του δικτύου, η ανακαίνιση ή αντικατάσταση ίσως κάποιων στοιχείων του δικτύου, πρέπει να μελετηθεί από τους αρμοδίους – υπευθύνους και να παρθούν οι απαραίτητες εκείνες αποφάσεις - παρεμβάσεις επίλυσης του προβλήματος. Είναι αδιανόητο η ΔΕΗ να χρησιμοποιεί γή και ουρανό των Τοπικών μας Κοινοτήτων Μυρτιάς, Αγίας Σοφίας, Πετροχωρίου, Σιταραλώνων, Καλουδίου, Δουναίϊκων, για τη μεταφορά ισχύος πολλών Mega Watt στα αστικά κέντρα και η περιοχή μας να πλήττεται τόσο καίρια από παραλήψεις, δυσλειτουργίες ή και εγκατάλειψη.

Η επίλυση του προβλήματος, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της διοίκησης του Δήμου. Θεωρώ όμως πως η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο και η σχετική κι αποφασιστική παρέμβαση του Δήμου προς τους αρμόδιους ή εμπλεκόμενους Φορείς, είναι ενδεδειγμένη, απαραίτητη και επιβεβλημένη, κι ίσως είναι η μόνη που μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος.

Παρακαλώ για τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς προς το Σώμα και θερμές ευχές για μια δημιουργική αυτοδιοικητική τετραετία,

Με εκτίμηση, Γιώργος Σαγώνας"

Αναφορικά τώρα με μία από τις γραμμές Μέσης Τάσης που εμφανίζει και τα μεγαλύτερα αντίστοιχα προβλήματα, (τη γραμμή που ηλεκτροδοτεί τους οικισμούς των Κοινοτήτων Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης), μία από τις πλέον ορεινές περιοχές του Δήμου Θέρμου, πρόκειται για κάτι που οφείλεται, πιθανά, σε κάποια κατασκευαστική αστοχία.

Προ δεκαετίας κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ, μετά από χρόνιες και επίμονες ενέργειες του Δήμου και των τοπικών φορέων, νέα γραμμή βαρέως τύπου, η οποία αντικατέστησε την παλιά γραμμή που διερχόταν από έναν ορεινό όγκο με μεγάλο υψόμετρο, πράγμα που συνεπαγόταν συχνές διακοπές λόγω του χιονιού και των παγετών τη χειμερινή περίοδο, η αποκατάσταση των οποίων συχνά καθυστερούσε κάποιες φορές ακόμη και για πολλές ημέρες, καθώς υπήρχε μεγάλη δυσκολία επίσκεψης της γραμμής και αποκατάστασης των βλαβών.

Και παρότι ξοδεύτηκε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, περί τις 250.000 €, για την παρέμβαση αυτή, το πρόβλημα δεν λύθηκε, αφού, ναι μεν η νέα γραμμή που διέρχεται από μικρότερο υψόμετρο είναι καλύτερα επισκέψιμη και δεν αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα από τα χιόνια, αλλά παρατηρείται το φαινόμενο οι διακοπές να είναι συχνές. Και δεν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών, που θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι φυσικό κάτι τέτοιο, αλλά και σε περιπτώσεις που επικρατούν συνήθη καιρικά φαινόμενα, όπως μέτριας έντασης άνεμοι. Κι αυτό δεν συμβαίνει μόνο τον χειμώνα με τα χιόνια, όπως συνέβαινε με την παλιά γραμμή, αλλά όλες τις εποχές του έτους και πιο συχνά βέβαια τη χειμερινή περίοδο. Και μάλιστα η συχνότητα των βλαβών κατά περιόδους είναι μεγαλύτερη σε σχέση με ό,τι συνέβαινε με την παλιά γραμμή, πρόβλημα που συνοδεύεται και από συχνές πτώσεις τάσης.

Αν ληφθεί υπόψη η δυσκολία προσέγγισης της περιοχής αυτής λόγω της ορεινότητάς της και του υποτυπώδους οδικού δικτύου, που αποτελείται στο σύνολό του από χωματόδρομους, αλλά και λόγω της μεγάλης απόστασής της από την έδρα του τεχνικού κλιμακίου στο Αγρίνιο, όπως και με την υποστελέχωση του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σε τεχνικό προσωπικό, είναι αυτονόητο ότι αναπόφευκτα δημιουργούνται καθυστερήσεις αναφορικά με την αποκατάσταση των βλαβών. 

Αυτό έχει ως συνέπεια την πρόκληση βλαβών στις ηλεκτρικές συσκευές, ενώ δεν πρέπει να παραβλέπονται και οι αρνητικές παρενέργειες ακόμη και στην υγεία των κατοίκων, καθώς προκαλείται αλλοίωση των τροφίμων που διατηρούνται στα ψυγεία και στους καταψύκτες, πρόβλημα που είναι πιο έντονο στην συγκεκριμένη περιοχή, όπου λόγω συγκοινωνιακής απομόνωσης και ανυπαρξίας αγοράς οι κάτοικοι αναγκάζονται να διατηρούν μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων σε ψύξη. ΄Ετσι, το πρόβλημα αυτό αποτελεί σοβαρό ανασχετικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα τόσο των μόνιμων και των εποχιακών κατοίκων όσο και των επισκεπτών.

Και είναι άξιο απορίας πώς είναι δυνατόν να δημιουργείται τέτοιο πρόβλημα σε μια νέα γραμμή και γιατί δεν έχει βρεθεί οριστική τεχνική λύση στο πρόβλημα, παρότι έχει παρέλθει τόσος πολύς χρόνος από την κατασκευή της νέας γραμμής.

Για να επανέλθουμε στο πρόβλημα σύνολης της περιοχής του Δήμου Θέρμου, πρέπει να σταθούμε κατ' αρχάς στα χαρακτηριστικά της περιοχής αυτής που επιβάλλουν την επίλυση του προβλήματος αυτού και στη συνέχεια να προβούμε στην παράθεση των προτεινόμενων για λύση του προβλήματος και τέλος στην προβολή της απαίτησης να δοθεί οριστικό τέλος σ' αυτό το πρόβλημα.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Θέρμου, ισχύουν τα εξής:

1. Η περιοχή μας, μια περιοχή με έκταση 333,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μεγαλύτερη από το νησί της Λευκάδας, αποτελεί αυτόνομο Δήμο, τον Δήμο Θέρμου, ο οποίος είναι ο μοναδικός στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που είναι χαρακτηρισμένος ως ορεινός Δήμος βάσει του Ν. 3852/2010 "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", πράγμα που καταμαρτυρεί και τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της γεωγραφικής περιοχής που συμπεριλαμβάνεται στα όριά του. Χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ιδιάζουσες δυσκολίες οι οποίες εδράζονται στη γεωμορφολογία, στα μετεωρολογικά φαινόμενα, στη συγκοινωνιακή απομόνωση και άλλα.

2. Πρόκειται για μια περιοχή με πληθυσμό άνω των 8.000 κατοίκων, χωρίς να συνυπολογιστούν οι εποχιακοί κάτοικοι της θερινής περιόδου, και με επισκεψιμότητα που παρατηρείται αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια όχι μόνο τη θερινή περίοδο αλλά κατά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς η περιοχή διαθέτει πλήθος πλεονεκτημάτων που συνάδουν με μια αναπτυξιακή προοπτική στηριγμένη στο δίπτυχο τουρισμός - πολιτισμός με άξονα ανάπτυξης τον οικοτουρισμό και τις συναφείς εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως και τον πολιτιστικό τουρισμό. Σε μια γρήγορη παράθεση μερικών από τα στοιχεία που συνάδουν με τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, αναφορικά με τα βασικά γεωμορφολογικά στοιχεία της περιοχής, τη λίμνη Τριχωνίδα, το Παναιτωλικό όρος και τον ποταμό Εύηνο και τους παραποτάμους του Φιδάκια και Γιδομανδρίτη, με το πλήθος των φυσικών θελγήτρων που αυτά διαθέτουν και, αναφορικά με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο του Θέρμου, ένα από τα πιο σύγχρονα μουσεία του είδους του στη χώρα, τον αρχαιολογικό χώρο του Θέρμου, έναν από τους σπουδαιότερους του είδους του στην Ελλάδα, τα πέντε βυζαντινά μοναστήρια που απαντώνται στην περιοχή αυτή καθώς και το γεγονός ότι το Θέρμο αποτελεί τη γενέτειρα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, του αγίου των σκλάβων.

3. Το Θέρμο επιτελεί αστικού τύπου λειτουργίες, καθώς αποτελεί διοικητικό, εμπορικό, εκπαιδευτικό, συγκοινωνιακό και πολιτιστικό κέντρο μιας ευρείας περιοχής, η οποία μάλιστα εκτείνεται πέρα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Θέρμου. Διαθέτει καταστήματα όλων των ειδών, επιχειρήσεις με παραγωγικές δραστηριότητες, ξενοδοχεία, τράπεζα, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρο Υγείας, Αστυνομία, Πυροσβεστικό κλιμάκιο και άλλα. Και, όπως είναι φυσικό, δεν είναι δυνατό το Θέρμο να αφήνεται χωρίς δυνατότητα άμεσης παρέμβασης αναφορικά με την αποκατάσταση κάθε είδους προβλημάτων που αναφέρονται στην ηλεκτροδότηση τόσο στο ίδιο το Θέρμο όσο και στο σύνολο της ενδοχώρας του.

4. Οι δρόμοι που συνδέουν την κατ' εξοχήν ορεινή περιοχή του Δήμου Θέρμου με το Θέρμο και με το λοιπό συγκοινωνιακό δίκτυο της χώρας εξακτινώνονται από το Θέρμο προς διαφορετικές κατευθύνσεις, είναι σχεδόν στο σύνολό τους υποτυπώδεις χωματόδρομοι και συνδέουν Κοινότητες και οικισμούς που βρίσκονται σε αποστάσεις έως και πλέον των 30 χμ. από το Θέρμο. Διέρχονται από ιδιαίτερα δύσβατες γεωμορφολογικά περιοχές οι οποίες μάλιστα είναι εκτεθειμένες σε πλείστα φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, χιονοπτώσεις, παγετούς, κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων) που εμποδίζουν, όπως είναι φυσικό, την επικοινωνία και δεν συνδέονται σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ τους μέσω πιο σύντομων διαδρομών, έτσι που ένα συνεργείο που θα μεταβεί για την επισκευή μιας βλάβης σε έναν οικισμό και πρέπει να μεταβεί και σε έναν άλλον οικισμό στην περιοχή αυτή, που φαινομενικά είναι κοντά στον χάρτη, θα χρειαστεί να διανύσει πολλές δεκάδες χιλιομέτρων. Χαρακτηριστικά  να αναφέρουμε την περίπτωση των οικισμών Αμβρακιά και Αμπέλια στην Κοιλάδα του Γιδομανδρίτη, καθώς πρόκειται για δυο οικισμούς που, ενώ συνδέονται με την ίδια γραμμή ηλεκτροδότησης και στον χάρτη φαίνονται να είναι ο ένας δίπλα στον άλλο, εντούτοις για να μεταβεί κανείς από τον έναν στον άλλον οικισμό πρέπει να διανύσει απόσταση 20 χμ.. Ακόμη περισσότερο, για να μεταβεί κανείς από τον Πέρκο στην Κόνισκα, που είναι ακριβώς απέναντι στην Κοιλάδα του Ευήνου, πρέπει να διανύσει απόσταση 50 χμ.. 

Μ' αυτά τα δεδομένα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίλυση του προβλήματος της ομαλής ηλεκτροδότησης σύνολης της περιοχής του Δήμου Θέρμου εντοπίζονται σε δύο καίριες κατευθύνσεις. Αφενός στην επένδυση που πρέπει να γίνει προκειμένου να υλοποιηθούν οι τεχνικές εκείνες παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων (καλώδια, υποσταθμοί, ασφάλειες κ.α.), και αφετέρου στη διασφάλιση της δυνατότητας για άμεση παρέμβαση προς αποκατάσταση των βλαβών. Πράγμα που συναρτάται ασφαλώς με τη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τις αναγκαίες τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά και με κάτι άλλο, ίσως πιο σημαντικό. Την επαναλειτουργία του Γραφείου της ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο Θέρμο με τη στελέχωσή του με το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και τα μέσα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε κάθε είδους βλάβη, όπως και τη λειτουργία εμπορικού τμήματος στο ίδιο Γραφείο για την εξυπηρέτηση των πελατών, (είσπραξη λογαριασμών κ.α.), πράγμα που, υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω, καθίσταται κάτι παραπάνω από αναγκαίο και δεν χωρά άλλη αναβολή.

Το γεγονός της πλήρους απαξίωσης του εν λόγω Γραφείου της ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, (καθώς το ένα άτομο που απασχολείται σ' αυτό σε υπηρεσίες γραφείου δεν συνιστά στοιχείο λειτουργίας του), είναι κάτι που πρέπει να επανορθωθεί τάχιστα. Θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνιμα κλιμάκιο αποτελούμενο τουλάχιστο από 3 (τρία) άτομα τεχνικό προσωπικό, έτσι ώστε να είναι δυνατό να υπάρχει δυνατότητα για παρεμβάσεις ακόμη και τις νυχτερινές ώρες. Εξάλλου, δεν εξυπηρετείται μόνο η περιοχή του Δήμου Θέρμου από το συγκεκριμένο Πρακτορείο αλλά και περιοχές εκτός αυτής, όπως είναι η περιοχή της Παμφίας (ευρύτερη περιοχή Μακρυνούς) και η ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας, αμφότερες του Δήμου Αγρινίου, όπως και μέρος της Ναυπακτίας, από την περιοχή του Πλατάνου Ναυπακτίας Β/Α ως την περιοχή της Γέφυρας Μπανιά Ν/Α.. Οι μεγάλες αποστάσεις από το Θέρμο όλων των περιοχών που παλαιότερα εξυπηρετούνταν πιο άμεσα από το κλιμάκιο του Θέρμου, όταν αυτό λειτουργούσε, είναι πολύ πιο δύσκολο να εξυπηρετηθούν από το κλιμάκιο του Αγρινίου, όπως γίνεται σήμερα, καθώς οι έτσι κι αλλιώς μεγάλες αυτές αποστάσεις, όπως χαρακτηριστικά περιγράφονται παραπάνω, διπλασιάζονται για μετάβαση κλιμακίου τεχνικών από το Αγρίνιο, πράγμα που αφενός μεταφράζεται σε απώλεια χρόνου για αποκατάσταση των βλαβών και αφετέρου δεν μπορεί να είναι επωφελές οικονομικά για τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Προσθετικά, βέβαια, θα πρέπει να προβλεφθεί και η λειτουργία εμπορικού τμήματος της ΔΕΗ στο ίδιο Γραφείο, καθώς δεν είναι δυνατό σε μια περιοχή με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά και με την κραυγαλέα έλλειψη συγκοινωνίας να υποχρεώνονται οι πολίτες να μεταβαίνουν στο Αγρίνιο ακόμη και για μια εξόφληση λογαριασμού

Ανακεφαλαιώνοντας, μ' αυτά τα δεδομένα και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το αντικείμενο του αιτήματος για εξασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ηλεκτροδότησης σε κάθε περιοχή αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, πρέπει να απευθυνθούμε τόσο προς τη ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ όσο και προς κάθε αρμόδιο πολιτικό φορέα και να απαιτήσουμε την οριστική επίλυση του προβλήματος αυτού, διατυπώνοντας την απαίτησή μας, που αποτελεί ομόθυμη απαίτηση όλων των φορέων της περιοχής μας, (Συμβουλίων και Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου μας, επαγγελματικών σωματείων και Συλλόγων) και των συμπολιτών μας, να υλοποιηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την επίλυση του προβλήματος. 

Παρεμβάσεις, οι οποίες συνοψίζονται αφενός στη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό των δικτύων (καλώδια, υποσταθμοί, ασφάλειες κ.α.), ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και η πτώση τάσης, και στην επίλυση πιθανών τεχνικών αστοχιών, όπως αυτή με τη γραμμή προς τις Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης, και αφετέρου στην επαναλειτουργία του Γραφείου της ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο Θέρμο με την εγκατάσταση σ' αυτό μόνιμου κλιμακίου με τον απαιτούμενο αριθμό τεχνικού προσωπικού και μέσων, όπως και τη λειτουργία εμπορικού τμήματος στο ίδιο Γραφείο για την εξυπηρέτηση των πελατών, (είσπραξη λογαριασμών κ.α.), πράγμα που καθίσταται κάτι παραπάνω από αναγκαίο λόγω  αντικειμενικών συνθηκών. 

Πρόκειται, εξάλλου, για παρεμβάσεις που καθίστανται αμφότερες κάτι παραπάνω από αναγκαίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου Θέρμου. Χαρακτηριστικών, τα οποία συνοπτικά αναφέρονται αφενός στις ιδιάζουσες δυσκολίες που ανάγονται στην ορεινότητα της περιοχής, στο υποτυπώδες και ακατάλληλο οδικό δίκτυο και στις μεγάλες αποστάσεις των οικισμών περιμετρικά του Θέρμου από το Θέρμο, και πολύ περισσότερο από το Αγρίνιο και από τα λοιπά αστικά κέντρα, και αφετέρου στις αστικού τύπου λειτουργίες που επιτελεί το Θέρμο για λογαριασμό μιας ευρείας ορεινής και αγροτικής περιοχής με πληθυσμό άνω των 8.000 κατοίκων. Μιας περιοχής με ιδιαίτερα θετικές αναπτυξιακές προοπτικές στο σύνολό της, για την οποία η ύπαρξη του εν λόγω προβλήματος με το ζήτημα της ομαλής ηλεκτροδότησης λειτουργεί ανασχετικά στην πρόοδό της."

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κατέθεσε στο σώμα προς ψήφιση τη συνοπτική πρότασή του για το θέμα, η οποία έχει ως εξής: "Το Δημοτικό Συμβούλιο 1) Αποδέχεται και υπερψηφίζει  την εισήγηση. 2) Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τα προβλήματα που παρατηρούνται στο ζήτημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής του Δήμου Θέρμου καθώς και για την υποβάθμιση και ουσιαστική κατάργηση του πρακτορείου της ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο Θέρμο. 3) Τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό των δικτύων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και η πτώση τάσης, και στην επίλυση πιθανών τεχνικών αστοχιών, όπως αυτή με τη γραμμή προς τις Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης, όπου δημιουργείται μείζον πρόβλημα. 4) Θεωρεί ως πρωταρχική προϋπόθεση για την εξάλειψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την ομαλή ηλεκτροδότηση της περιοχής και με την εξυπηρέτηση των πολιτών, την επαναλειτουργία του Γραφείου της ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο Θέρμο με την εγκατάσταση σ' αυτό μόνιμου κλιμακίου με τον απαιτούμενο αριθμό τεχνικού προσωπικού και μέσων και παράλληλα τη λειτουργία στον ίδιο χώρο εμπορικού τμήματος για την εξυπηρέτηση των πελατών (είσπραξη λογαριασμών κ.α.). 5) Γνωστοποιεί πως οι αναφερόμενες παρεμβάσεις καθίστανται κάτι παραπάνω από αναγκαίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου Θέρμου. Χαρακτηριστικών, τα οποία συνοπτικά αναφέρονται αφενός στις ιδιάζουσες δυσκολίες που ανάγονται στην ορεινότητα της περιοχής, στο υποτυπώδες και ακατάλληλο οδικό δίκτυο, στην κραυγαλέα έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων και στις μεγάλες αποστάσεις των οικισμών περιμετρικά του Θέρμου από το Θέρμο, και πολύ περισσότερο από το Αγρίνιο και από τα λοιπά αστικά κέντρα, και αφετέρου στις αστικού τύπου λειτουργίες που επιτελεί το Θέρμο για λογαριασμό μιας ευρείας ορεινής και αγροτικής περιοχής με πληθυσμό άνω των 8.000 κατοίκων. Μιας περιοχής με ιδιαίτερα θετικές αναπτυξιακές προοπτικές στο σύνολό της, για την οποία η ύπαρξη του εν λόγω προβλήματος με το ζήτημα της ομαλής ηλεκτροδότησης λειτουργεί ανασχετικά στην πρόοδό της. 6) Καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς προς τους οποίους πρέπει να σταλεί η απόφαση αυτή – κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας – να  παρέμβουν  αποφασιστικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο κάθε φορέας, για την εξασφάλιση απρόσκοπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του Δήμου Θέρμου. 7) Αποφαίνεται  θετικά για την αναγκαιότητα να κοινοποιηθεί η Απόφαση αυτή στις Κοινότητες του Δήμου Θέρμου προς ενημέρωση των κατοίκων. 8) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες."

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία εκφράστηκαν διάφορες απόψεις σχετικά με τις παραμέτρους που σχετίζονται με το εν λόγω ζήτημα, αφού τοποθετήθηκαν σχετικά και οι παρόντες επικεφαλής των παρατάξεων, ο κ. Κασόλας Θεόδωρος, επικεφαλής της παράταξης "Αξιοπιστία και προοπτική για τον Δήμο Θέρμου", ο κ. Κουβαράς Κων/νος, επικεφαλής της παράταξης "Αλλαγή πορείας" και ο κ. Μπουγάς Χαρίλαος, επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή συσπείρωση Θέρμου".

Ο κ. Κασόλας Θεόδωρος, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: Εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την αιτία του προβλήματος. Οι γραμμές της ΔΕΗ ανήκουν στη ΔΕΔΔΗΕ. Δεν υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες μπορούμε να καταφύγουμε για να μας δώσουν λύση στο πρόβλημα. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, αυτοί που έχουν την τεχνογνωσία, αυτοί που είναι ειδικοί και γνωρίζουν το πρόβλημα, να μας πουν από πού προέρχεται το πρόβλημα, να το κοστολογήσουν, αφού τους καταθέσουμε εμείς όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή και μάλιστα να είμαστε σύμμαχοι και με τους όμορους σε μας Δήμους, και μάλιστα με τον Δήμο Αγρινίου είμαστε στην ίδια χωρική ενότητα. Άρα, έτσι θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε, θα ζητήσουμε και τη βοήθεια εκπροσώπων στο Κοινοβούλιο. Αν δεν έχουμε έναν σχεδιασμό για το πώς θα κλιμακώσουμε την αντίδρασή μας, για να έχουμε ένα αποτέλεσμα, πάμε τμηματικά και δεν καταλήγουμε πουθενά. Πρέπει να βρούμε το πρόβλημα, να βρούμε την αιτία, να δούμε το κόστος, για να δούμε τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Και καταλήγοντας είπε να γίνει συγκεκριμένο αίτημα - αναφορά στη ΔΕΔΔΗΕ που να περιγράφεται ακριβώς το πρόβλημα, να κοστολογηθεί απ' αυτούς και από ΄κει και πέρα να ζητήσουμε επίλυση του προβλήματος. Η επίλυση του προβλήματος, αν δεν γίνει άμεσα, να κλιμακώσουμε την αντίδρασή μας σε όλα τα επίπεδα.

Ο κ. Κουβαράς Κων/νος, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: Πρέπει να έχουμε μια τεχνικοοικονομική μελέτη, που να την κάνει η ΔΕΗ, να διανθίσουμε την αίτηση του συμπολίτη μας με ό,τι άλλο νομίζουμε καλύτερο, να τη στείλουμε στη ΔΕΗ, να μας απαντήσει  το κόστος και τότε να προβούμε σε ενέργειες για ν' αποκαταστήσουμε τις βλάβες.

Ο κ. Μπουγάς Χαρίλαος, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: Η δημοτική αρχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έχει τα χέρια της δεμένα και παρατηρείται το οξύμωρο από τη μία να υπάρχει πληθώρα ΑΠΕ κι απ' την άλλη ενεργειακή πενία. Η ΔΕΗ είναι ιδιωτική εταιρεία, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, μη θέλοντας ν' ασχοληθεί με περιοχές από τις οποίες δεν μπορεί ν' αποκομίσει κέρδη. Επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί δυναμικά το ζήτημα με μπροστάρη τον Δήμο, τους μαζικούς φορείς και τους πολίτες να δημιουργηθεί ένα κίνημα διεκδίκησης, γιατί  σε λίγα χρόνια θα μπαίνει ζήτημα για την ηλεκτροδότηση μικρών οικισμών και θα καλείται  ο κάθε πολίτης σ' αυτά τα χωριά να επιλύσει το πρόβλημα των ενεργειακών του αναγκών με ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες. Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο μια πρόταση για υποχρεωτική - ανταποδοτική αντιπαροχή, με την έννοια ότι παρέχουμε ως περιοχή με βάση τις ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες, ηλεκτρικό ρεύμα από το οποίο η ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ έχει ένα μείον με βάση τους ρύπους, οπότε με βάση αυτό το δεδομένο πρέπει να μας δώσουν αυτά τα οφέλη που ζητάμε, γιατί προσφέρουμε ως ορεινός Δήμος ποσό ενέργειας μέσω ΑΠΕ που η ΔΕΗ μειώνει το κόστος της λόγω ρύπων.

Σε παρέμβασή του ο κ. Δήμαρχος πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει άμεση δυνατότητα ειδικά από τους Δήμους για να δηλώνονται οι βλάβες, για να μην απαιτείται γι' αυτό αδικαιολόγητα πολύς χρόνος.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά επί της πρότασης που κατατέθηκε από τον εισηγητή και επί εναλλακτικής πρότασης που κατατέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης "Αξιοπιστία και προοπτική για τον Δήμο Θέρμου" κ. Θεόδωρο Κασόλα, η οποία έχει ως εξής: "Να γίνει αίτηση - αναφορά στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας λόγω της χαμηλής τάσης που υπάρχει στο Δήμο και να ζητηθεί η άμεση επίλυσή του ή να υποδειχθούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος."

Στην ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε πλειοψήφησε η εισήγηση επί του θέματος που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία, επί συνόλου 17 (δεκαεφτά) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, καθώς 1 (ένας) δεν πήρε μέρος (Μπουγάς Χαρίλαος), έλαβε 12 (δώδεκα) ψήφους (Αθανασίου Κων/νος, Βαλλής Αθανάσιος, Γλαβάς Γεώργιος, Καλογερής Παναγιώτης, Κότσαλος Κων/νος, Κουβαράς Κων/νος, Κωστακόπουλος Νικόλαος, Κωτσαρέλη Μαριάνθη, Μυζήθρας Γεώργιος, Παπαθανασόπουλος Κων/νος, Παπαπάνος Αθανάσιος, Παπασημάκης Παναγιώτης), ενώ η πρόταση του κ. Θ. Κασόλα έλαβε 5 ψήφους (Δάλλας Δημήτριος, Κασόλας Θεόδωρος, Κατσαρός Αριστείδης, Παπαθανασόπουλος Ιωάννης, Πριόνας Αντώνιος).

Καταληκτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις, με 12 (δώδεκα) ψήφους υπέρ της πρότασης που κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έναντι 5 (πέντε) ψήφων υπέρ της εναλλακτικής πρότασης που κατατέθηκε από τον κ. Κασόλα Θεόδωρο,

κατά πλειοψηφία  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Αποδέχεται και υπερψηφίζει  την εισήγηση.

2. Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τα προβλήματα που παρατηρούνται στο ζήτημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής του Δήμου Θέρμου καθώς και για την υποβάθμιση και ουσιαστική κατάργηση του πρακτορείου της ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο Θέρμο.

3. Τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μέριμνα για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στον αναγκαίο εκσυγχρονισμό των δικτύων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και η πτώση τάσης, και στην επίλυση πιθανών τεχνικών αστοχιών, όπως αυτή με τη γραμμή προς τις Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου και Κοκκινόβρυσης, όπου δημιουργείται μείζον πρόβλημα.

4. Θεωρεί ως πρωταρχική προϋπόθεση για την εξάλειψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την ομαλή ηλεκτροδότηση της περιοχής και με την εξυπηρέτηση των πολιτών, την επαναλειτουργία του Γραφείου της ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο Θέρμο με την εγκατάσταση σ' αυτό μόνιμου κλιμακίου με τον απαιτούμενο αριθμό τεχνικού προσωπικού και μέσων και παράλληλα τη λειτουργία στον ίδιο χώρο εμπορικού τμήματος για την εξυπηρέτηση των πελατών (είσπραξη λογαριασμών κ.α.).

5. Γνωστοποιεί πως οι αναφερόμενες παρεμβάσεις καθίστανται κάτι παραπάνω από αναγκαίες λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής του Δήμου Θέρμου. Χαρακτηριστικών, τα οποία συνοπτικά αναφέρονται αφενός στις ιδιάζουσες δυσκολίες που ανάγονται στην ορεινότητα της περιοχής, στο υποτυπώδες και ακατάλληλο οδικό δίκτυο, στην κραυγαλέα έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων και στις μεγάλες αποστάσεις των οικισμών περιμετρικά του Θέρμου από το Θέρμο, και πολύ περισσότερο από το Αγρίνιο και από τα λοιπά αστικά κέντρα, και αφετέρου στις αστικού τύπου λειτουργίες που επιτελεί το Θέρμο για λογαριασμό μιας ευρείας ορεινής και αγροτικής περιοχής με πληθυσμό άνω των 8.000 κατοίκων. Μιας περιοχής με ιδιαίτερα θετικές αναπτυξιακές προοπτικές στο σύνολό της, για την οποία η ύπαρξη του εν λόγω προβλήματος με το ζήτημα της ομαλής ηλεκτροδότησης λειτουργεί ανασχετικά στην πρόοδό της.

6. Καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς προς τους οποίους πρέπει να σταλεί η απόφαση αυτή – κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, αρμόδιο Υπουργείο, Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και βουλευτές της Αιτωλοακαρνανίας – να  παρέμβουν  αποφασιστικά, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο κάθε φορέας, για την εξασφάλιση απρόσκοπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή του Δήμου Θέρμου

7. Αποφαίνεται  θετικά για την αναγκαιότητα να κοινοποιηθεί η Απόφαση αυτή στις Κοινότητες του Δήμου Θέρμου προς ενημέρωση των κατοίκων.

8. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

Η πρόταση που μειοψήφησε, η οποία κατατέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης "Αξιοπιστία και προοπτική για τον Δήμο Θέρμου" κ. Θεόδωρο Κασόλα, έχει ως εξής: "Να γίνει αίτηση - αναφορά στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την ταλαιπωρία των συμπολιτών μας λόγω της χαμηλής τάσης που υπάρχει στο Δήμο και να ζητηθεί η άμεση επίλυσή του ή να υποδειχθούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος."

            Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 2020.

            Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:      

Ο Πρόεδρος                            Τα μέλη

(ακολουθούν  υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα

Νικόλαος Κωστακόπουλος

Διαβάστηκε 577 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 12:04
Συντακτική Ομάδα του AgrinioBestOf.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Προσθήκη σχολίου

Οι διαχειριστές της παρούσας Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν ή οχι τα σχόλια σας. Θα δημοσιεύονται μόνο τα σχόλια που τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς. Κατά προτίμηση προτιμήστε να γράφετε Ελληνικά.

Τελευταία Άρθρα στην ίδια Ενότητα

Τελευταία Άρθρα απο όλες τις Ενότητες

eklogesdytika banner final

FRIGO TOOLS BANNER SIDE

FRIGO TOOLS BANNER SIDE

COFFEE SIR

25 SECONDS CAFE

magnitaki

ATHOS CAFE NEW

grivaswines

καρβουνα καυσοξυλα pellet βασιλακας

mpampatsikos

dimitra greka

manikas

6p banner

kostopoulou

wineoutlet banner 300x180

vivlio life

fit ems gym

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα που ενδιαφέρουν

Υγεία & Ομορφιά
Αιτωλοακαρνανία. Ένας τόπος φιλημένος απ'τον Θεό. Ας τον γνωρίσουμε !!!
 • 1