logo small for menu

  • 1
facebookbuttonTwitterbuttonyoutubebuttoninstagrambuttonrss button
Παρασκευή, 14η Δεκεμβρίου 2018, 6:29 πμ
Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018 17:07

Ενεργητική Προστασία: Η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 23/04/2018 και λήγει την 25/06/2018.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης εξέδωσε σήμερα την 1η πρόσκληση του Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» το οποίο έχει ως νομική βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού του ΠΑΑ το καθεστώς συμβάλλει στην προτεραιότητα για την Αγροτική Ανάπτυξη «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων καθώς και της ευζωίας των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» και στην περιοχή εστίασης «Στήριξη της διαχείρισης και πρόληψης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση».

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής

Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:

α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,

β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς.

Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.

γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Πιστώσεις-Χρηματοδότηση

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 12.500.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η στήριξη παρέχεται στο δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών

α) Οι προς χρηματοδότηση δαπάνες: αα) αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη εκμετάλλευση, ββ) έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης όπως αυτό ορίζεται στην υποπαράγραφο 1.9.2, γγ) υλοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και μέχρι την εκπνοή της περιόδου υλοποίησης της επενδυτικής πρότασης, δδ) κατ' εξαίρεση της προηγούμενης περίπτωσης οι γενικές δαπάνες υλοποιούνται μετά την 1/01/2014, εε) εξυπηρετούν τους σκοπούς του καθεστώτος ενίσχυσης, και στστ) ελέγχονται και επαληθεύονται.

β) Δαπάνες που υλοποιούνται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης και μέχρι την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων, υλοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του δυνητικού δικαιούχου χωρίς υποχρέωση ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ελληνικό Δημόσιο στην περίπτωση που η αίτηση στήριξης απορριφθεί.

γ) Οι γενικές δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση μόνο εφόσον η αίτηση στήριξης ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης.

δ) Οι δαπάνες ελέγχονται όταν ο διοικητικός έλεγχος της αίτησης πληρωμής επαληθεύσει ότι: αα) το οικονομικό αντικείμενο έχει εξοφληθεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Φορολογική Διοίκηση (για παράδειγμα Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών του Ν. 4046/12 (Α' 22) όπως ισχύει κάθε φορά) και ββ) το φυσικό αντικείμενο ανταποκρίνονται με εκείνο της απόφασης ένταξης.

ε) Οι δαπάνες επαληθεύονται όταν η επιτόπια επίσκεψη του διοικητικού ελέγχου της αίτησης πληρωμής επαληθεύσει ότι οι δαπάνες πράγματι είναι εγκατεστημένες στον τόπο της επένδυσης και λειτουργικές και το φυσικό τους αντικείμενο ανταποκρίνεται με εκείνο που προέκυψε από τον έλεγχο της περίπτωσης δ?.

στ) Δεν ενισχύονται, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, δαπάνες: αα) που έχουν ή πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές (αποφυγή διπλής χρηματοδότησης) και ββ) κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που ορίζονται στον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την Ενωσιακή στήριξη που παρέχεται βάσει του εν λόγω κανονισμού ή κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών του αντίστοιχου εθνικού θεσμικού πλαισίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

α) Ενισχύονται δαπάνες εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας ως ακολούθως αα) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων ηλεκτρικών αντιπαγετικών ανεμιστήρων για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, ββ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, γγ) η προμήθεια καινούργιων συστημάτων προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή, δδ) η προμήθεια καινούργιου συνδυαστικού συστήματος προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή, εε) η προμήθεια καινούργιου αντιχαλαζικού διχτυού για τοποθέτησή του σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι, στστ) η προμήθεια καινούργιων αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή τους σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή ζζ) η προμήθεια καινούργιας αντιβρόχινης μεμβράνης για τοποθέτησή της σε εγκαταστάσεις προστασίας των καλλιεργειών από τη βροχή και ηη) γενικές δαπάνες, όπως δαπάνες συμβούλων και μηχανικών, συνδεόμενες με τις δαπάνες των εδαφίων αα, ββ, γγ, δδ, εε, ζζ και στστ και αφορούν το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων. Οι προμήθειες των ανωτέρω περιλαμβάνουν την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση των επιλέξιμων δαπανών.

β) Οι δαπάνες της προηγούμενης περίπτωσης α? ενισχύονται με τους όρους και προϋποθέσεις του Παραρτήματος 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

γ) Οι γενικές δαπάνες δεν υπερβαίνουν ποσό που αντιστοιχεί στο 10% του προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης και σε καμία περίπτωση το ποσό των 10.000 ευρώ.

Ποσά και ποσοστά στήριξης

α) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου έως τις 100.000,00 ευρώ.

β) Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών έως το 1.000.000,00 ευρώ.

γ) Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Αναλυτικά η Πρόσκληση ΕΔΩ.

Διαβάστηκε 1064 φορές
Συντακτική Ομάδα του AgrinioBestOf.gr

Καθημερινή ενημέρωση με οτι καλύτερο συμβαίνει στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Σε πρώτο πλάνο η ανάδειξη του νομού, ως φυσική ομορφιά, πολιτισμικές δράσεις, ενδιαφέροντα πρόσωπα και ομάδες και οτι άλλο αξίζει να αναδειχθεί.

Προσθήκη σχολίου

Οι διαχειριστές της παρούσας Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν ή οχι τα σχόλια σας. Θα δημοσιεύονται μόνο τα σχόλια που τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας και καλής συμπεριφοράς. Κατά προτίμηση προτιμήστε να γράφετε Ελληνικά.

Αφήστε σχόλιο...

Τελευταία Άρθρα στην ίδια Ενότητα

Τελευταία Άρθρα απο όλες τις Ενότητες

 

mpampatsikos

fit ems gym

dimitra greka

manikas

prosfigas

mirgiannis banner

6p banner

kostopoulou

giglas gym

panaitolikos1926

wineoutlet banner 300x180

vivlio life

 liapis elastika
 
grivaswines

jooble

Ροή Ειδήσεων

Άρθρα που ενδιαφέρουν

Επιχειρείν Δυτικά
Απόψεις, Θέσεις, Προτάσεις
  • 1